Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων-ΑΛΑΤΙ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ 2017