ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΚΗΙ 1046 ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (ΚΤΕΟ)