Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-18/10/2019-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ