Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια-στην 1η ετήσια συνάντηση προϊστάμενων οικονομικών των Δήμων που διοργανώνει η «FORUM training & consulting» στη Ναύπακτο στις 1-2 Νοεμβρίου 2019, με τίτλο «Χρηματοοικονομική Διοίκηση & Διαχείριση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση»