Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια-on-line εμιναριο με θέμα «Υπαγωγή των υπαλλήλων – λειτουργών του Δημοσίου στο e-Ε.Φ.Κ.Α. και απεικόνιση της ασφάλισής τους στην Α.Π.Δ. κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4387/2016» στις 22/04/2020