Χρηματοδότηση του Νομικού Προσώπου ιδιωτικού Δικαίου ( Ν.Π.Ι.Δ. ) Δημοτική Επιχείρηση « Δ.Ε.Π.Α.Π. »