ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ