ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ