ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΨΙΛΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ