ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΔΑΝΕΙΟΥ ΣΤΟ ΤΠΚΔ