ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΡΑΤΗΣΗΣ 0,15% ΣΤΟ ΤΠΚΔ