ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΡΑΤΗΣΗΣ 0,15% ΣΤΟ Τ.Π.Κ.Δ.