ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.