ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΥΠΕΡ ΤΕΑΔΚΥ-ΤΠΔΚΥ