ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.