ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ 3% ΚΑΙ ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ 20%