ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ 3% ΕΑΑΑΔΗΣΥ ΚΑΙ ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ 20% ΕΑΑΔΗΣΥ