ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ 3% Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΟΓΑ 20% Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ