ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΟΚΤΑΜΗΝΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ