ΧΡΕΩΛΥΣΙΑ ΔΑΝΕΙΟΥ ΤΠΚΔ ΚΑΙ ΤΟΚΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΧΡΕΩΛΥΣΙΑ ΔΑΝΕΙΟΥ ΤΠΚΔ ΚΑΙ ΤΟΚΟΙ ΔΑΝΕΙΩΝ (ΓΡΑΜΜΑΤΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ 88/2018 ΚΑΠ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2018)