ΧΡΕΩΛΥΣΙΑ ΔΑΝΕΙΟΥ ΤΠΚΔ ΚΑΙ ΤΟΚΟΙ ΔΑΝΕΙΩΝ (ΓΡΑΜΜΑΤΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ 62/2018 ΚΑΠ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2018)