Χορήγηση αδείας λειτουργίας «ΜΟΥΣΙΚΗΣ» στο κατάστημα του Τσιάκαλου Γεωργίου του Κων/νου