Χορήγηση αδείας λειτουργίας «ΜΟΥΣΙΚΗΣ» στο κατάστημα του Πνευματικού Αλεξάνδρου του Αθανασίου