Χορήγηση αδείας λειτουργίας «ΜΟΥΣΙΚΗΣ» στο κατάστημα της Κούτουλα Καλλιόπης του Νικολάου