Χορήγηση αδείας λειτουργίας «ΜΟΥΣΙΚΗΣ» στο κατάστημα της Κομμάτα Ευαγγελίας του Γεωργίου