ΧΕΠ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΩΡΩΝ-ΑΠΟΨΙΛΩΣΗΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΩΝ Τ.Κ ΔΗΜΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ