ΧΕΠ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΙΤΡΟΠΟ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (2016)