ΧΕΠ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ”ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ Δ.Δ.Δ ΔΕΣΚΑΤΗΣ”