ΧΕΠ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΦΑΚΕΛΩΝ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΥΔΡΕΥΤΙΚΩΝ ΥΔΡΟΛΗΨΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ