ΧΕΠ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΜΕ 95530 ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ