ΧΕΠ ΕΤΗΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΤΩΝ ΚΗΙ 1038 ΚΑΙ ΚΗΥ 3744 ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ