ΧΕΠ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΣΥΜΜΙΚΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ