ΧΕΠ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΩΡΩΝ-ΑΠΟΨΙΛΩΣΗΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ