ΧΕΠ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΩΡΩΝ-ΑΠΟΨΙΛΩΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ