ΧΕΠ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗ Δ.Ε. ΔΕΣΚΑΤΗΣ