ΧΕΠ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΔΕΣΚΑΤΗΣ