ΧΕΠ ΔΑΠΑΝΩΝ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 2016 ΑΠΟ ΟΡΚΩΤΟΥΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ