ΧΕΠ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΠΟ 27/7/2016 ΣΥΜΒΑΣΗΣ