ΧΕΠ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΓΑΛΑΤΟΣ ΣΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΟΥΛΙΟ 2017