Χαλικοστρώσεις και τεχνικά έργα προς κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις-ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΑΤΑ ΠΟΕ