Χαλικοστρώσεις και τεχνικά έργα προς κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις-1ος & 2ος Λογαριασμός-Χρηματοδότηση ΣΑΕΠ 041