Άσκηση ή μη προσφυγής κατά της με αρ.1689/30-6-2021 απόφασης του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών της ΑΑΔΕ