Άσκηση ή μη αίτησης αναίρεσης κατά της με αρ. 1078/2020 απόφασης του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών