Ασφάλιστρα μηχανημάτων – Τεχνικών εγκαταστάσεων ΜΕ-ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΔΡΕΥΗΣ 2021