Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 2019-ΚΗΙ 1050, ΚΗΙ 1051