Αποζημίωση(υπαλ.αορίστου χρόνου))υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές