Αποζημίωση Μελών ΔΣ και ΔΕ για συμμετοχή σε συνεδριάσεις