Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για το κατεπείγον των έκτακτων θεμάτων της συνεδρίασης.