Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για τη σύσταση Πάγιας προκαταβολής (2.000,00€)