Απόφαση οριστικής αφαίρεσης ή μη άδειας λειτουργίας Κ.Υ.Ε.